top of page

Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa Alapítólevél

Elhatározva  Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:​
I.Az egyesület adatai:​

 • Az egyesület neve:  Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa Egyesület

 • Az egyesület rövidített elnevezése :  Írások Fordítva

 • Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: (ha van)

 • Az egyesület székhelye: 5200 Törökszentmiklós , Táncsics M. utca 24  

 • Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

 • Az egyesület honlapjának címe: https://www.itsza.org/ 

 • ​II.Az egyesület célja, tevékenysége​
  1. Az egyesület célja: 
  Ókorról ránk maradt számos eredeti írás, könyv, szöveg és azok töredékeinek tudományos szemszögből, illetve értelemben való átfogó fordítása magyar és angol nyelvekre! A fordítandó szövegek magukban foglalnak kanonizált (vallási) íratokban található eredeti anyagokat, könyveket, leveleket, evangéliumokat, mint amilyenek a Tóra és Biblia alkotó szövegei, azok eredeti héber, görög és arámi nyelvű forrásait felhasználva. A fent említett ókori írások természettudományos szemléletű és nyelvezetű szakmai fordítása új válaszokat szolgáltathat egy, az emberi kultúrákat, vagy azok létezését áthidaló, illetve azokon túlmutató örök és egyetemes tudás eredetére és létezésére, mely egyben az Egyesület elsőrendű küldetése és célja!​


  2. Az egyesület tevékenysége: 
  2.1. Az Ókor ma is elérhető eredeti nyelvezetű írott anyagainak fordításra való kijelölése: 
  A) Héber Biblia (Tanakh; héberül: תנ״ך, keresztény szóhasználatban Ószövetség vagy Ótestamentum) https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/63255/jewish/The-Bible-with-Rashi.htm
  B) Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs), illetve Újszövetség vagy Újtestamentum, amint az a tertullianusi vetus testamentum (régi testamentum) és novum testamentum (új testamentum) részekre utal (2.század). https://biblehub.com/interlinear/

  2.2. Napjaink angol nyelvű természettudományos írott anyagai: Földünk és Naprendszerünk az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (angolul: National Aeronautics and Space Administration; NASA) fizikai, szervetlen és szerves kémiai vizsgáló műszereket hordozó és mintaelemző módszereket alkalmazó szondáival váltak megismerhetővé.Az Egyesület céljainak egyik legérdekfeszítőbb területe bolygónk, a Föld, és naprendszerünk víztereinek stabil hidrogén izotóp, azaz deutérium eloszlása. Ez az Mózestől fennmaradt ókori könyvek és iratok egyik jól fellelhető központi témája, ismereteinek gyűjteménye. Itt fontos megjegyezni hogy a Hellensztikus Biblia fordítások Mózes könyvei közül az ötödiket Deuteronomiumnak hívják. Ez az egyik fontos, a korai írásokban meglévő utalás a természet részletes, távoli jövőbe mutató ismeretére, melyek mai természettudományos szemléletű fordítása Egyesületünk szerint időszerű.​

  2.3. Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés:​ Szakmai, lehetőleg szószerinti ókori szöveg fordítások készítése, zsidó és keresztény közösségek, nemzetközi természet-, nyelv-, történelem-, és hittudományi szervezetek tagjainak, szakértőinek meghívása, a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával, illetve vallási felekezetek írott anyagait jegyző gyűjtemények (szükség szerinti) megkeresésével! Rendezvények, kiállítások, kéthavi előadások, konferenciák szervezése, képzések biztosítása és kiadványozási, valamint egyéb tájékoztató tevékenység végzése, illetve anyagi támogatás biztosítása a célok elérésében érdekelt közreműködők számára az Egyesület mindenkori anyagi lehetőségei alapján. 

  2.4. Kulturális tevékenység:​ A természet-, vallás- és írástudományi kulturális értékek tiszteletének közvetítése és megóvása érdekében rendezvények, rendezvénysorozatok, ismeretterjesztő előadások, kiállítások, hangversenyek, jótékonysági bálok, konferenciák, kongresszusok, családi napok és fesztiválok szervezése. Ismeretterjesztő kiadványok, a természet-, vallás- és írástudományi kultura értékeinek körében folyóiratok, könyvek szerkesztése, előállítása, irodalmi, fotó és egyéb pályázatok kiírása, lebonyolítása. 

  2.5. Kulturális örökség megóvása:
   Természet-, vallás- és írástudományi rendezvények, kiállítások, előadások szervezése, kiadványozási, valamint egyéb tájékoztató tevékenység végzése, illetve anyagi támogatás biztosítása a célok elérésében érdekelt nemzetközi közreműködők számára, az Egyesület mindenkori anyagi lehetőségei alapján. 

  2.6. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység:  Kapcsolattartás a határon túli magyarság civil szervezeteivel, szerveződéseivel, közös rendezvények, előadások, zarándoklatok szervezése és megvalósítása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatteremtési törekvések anyagi és természetbeni támogatása. 
bottom of page